Home

Óceáni hátságok

Természetföldrajz Sulinet Tudásbázi

 1. Az óceáni hátságok vidékein kívül a legnagyobb fokú tűzhányótevékenységgel a mélytengeri árkok közelében találkozhatunk. Tudjuk, hogy a mélytengeri árkok két egymáshoz közeledő kőzetlemez ütközési területén jönnek létre. Az ütközés következtében az alátolódó és a fölül maradó (vagyis általában az.
 2. Az óceáni hátságok ott alakulnak ki, ahol a litoszféra-lemezek távolodnak egymástól. Ezeken a helyeken a földköpeny anyaga feláramlik a felszínre, és gyarapítja az egymástól távolodó kéreglemezeket. Az óceáni hátságoknak eddig két típusát ismerték. A gyorsan szétnyíló hátság kilométeresnél is alacsonyabb.
 3. óceáni hátságok keletkeznek = az óceán közepén a környezetéből kiemelkedő, anyaguk bazalt, tőlük távolodva egyre idősebb korúak az óceáni leme
 4. c kilométeres korlátozást
 5. dhárom nagy óceánmedencében (Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán) megtalálhatók és összefüggő,
 6. dkét irányba, így szétrepesztik, majd magukkal szállítják, szétsodorják a.
 7. Pl. Hawaii, vagy az óceáni hátságok területe. Vegyes típus: Mindkét típus anyagait termeli. A vulkáni működés gőz és gázkitörésekkel kezdődik, majd törmelékszórással folytatódik, végül lávaömléssel zárul. A felépülő vulkáni kúpban a tufa és láva rétegek váltogatva fordulnak elő, ezért nevezzük őket.

Az óceáni hátságok új típusát fedezték fe

 1. A vulkánosság főbb területei 1.Távolodó lemezszegélyeknél, óceáni hátságok mentén: A magma közvetlenül az asztenoszférából származik. Az óceánok mélyén kibuggyanó bazalt jellegzetes kerekded formában szilárdul meg (párnaláva) A bazaltláva hígan folyós, ezért a szárazföldre kerülve elterül. Így jöttek létre Földünk nagy bazaltfennsíkja
 2. Itt határos a Kókusz-lemezzel, majd a délkeleti oldalán a szintén óceáni Nazca-lemezzel, itt alkotja a határt a Kelet-Csendesóceáni-hát. A déli oldalán folytatódik a divergens határ az Antarktiszi-lemez felé, alkotója a Csendesóceán-Antarktiszi-hátság
 3. A lemezek közül néhány csak óceáni területen (Csendes-óceáni, Nazca), néhány viszont óceáni és szárazföldi területen található (Afrikai). A kőzetlemezek határai óceánközepi hátságok, mélytengeri árkok, hegyvidékek
 4. tegy 80 ezer km hosszan hálózzák be a hátságok. Átlagos magasságuk a környező tengerfenékhez képest 2-4000 m. A legterjedelmesebb közülük az Atlanti-hátság, a Kelet-Pacifikius-hátság, az Indiai-hátság és az Antarktiszi-Csendes-óceáni-hátság
 5. Az óceáni hátságok repedéshálózatán keresztül felnyomuló magma az asztenoszféra anyagából származik. Az asztenoszféra kémiai felépítése miatt a magmából ultrabázikus és bázikus jellegű, vagyis alacsony kovasavtartalmú magmás kőzetek szilárdulnak meg. Az új óceáni litoszféra alsó része így peridotitból, a.
 6. Óceáni hátságok (távolodó óceáni kőzetlemezek határa) Szubdukciós környezetek (közeledő kőzetlemezek határa, az óceáni kőzetlemez alábukási zónája
 7. Az itt dolgozó amerikai kutatók egy új modellt fejlesztettek ki az óceánközépi hátságok hosszirányú továbbterjedésére. Ezek a hátságok irányítják a tengeraljzat szétterjedését és az óceáni medencék folyamatos képződését. A kutatáshoz olyan recens földrengésadatokat használtak, amelyek a korábbi modelleknél.

nak pl. az élő óceáni hátságok, a mélytengeri árkok és a transzform törések mentén. A kevésbé egyértelmű esetekben a lemezhatárokat a Föld tektonikusan aktív zónái jelölik ki, ezért a Föld 2.30 ábrán bemutatott szeizmicitás térképe a lemezhatárok megál-lapításához nélkülözhetetlen az óceáni hátságok területén, ahol az anomália-térképek a hátságok gerincvonala feletti több száz km szélességű övben meglepő szabályosságot mutattak: a pozitív és a negatív mágneses anomáliák egymást szabályosan váltogatva, igen hosszú sávokban jelentkeztek A földrengések 3%-a földalatti üregek beszakadásából, 7%-a vulkáni kitörésekből adódik. A Föld legerősebben és leggyakrabban rengő területei viszont - ugyanúgy, mint a működő tűzhányók - a kőzetlemezek határain, tehát az óceáni hátságok hasadékvölgyei és a mélytengeri árkok mentén helyezkednek el A Földön a tengerfenék szétválása és egymástól való eltávolodása, melyeket mélytengeri árkok, óceáni hátságok és magashegységek jeleznek, a 20. század egyik nagy tudományos felfedezése volt, a lemeztektonika elmélet egyik alapja. Most a Cassini valami nagyon hasonlót lát az Enceladus tigriscsíkjainál

Ilyen óceáni hátság található az Atlanti-óceán tengelyében, a Csendes-óceán délkeleti részén, vagy a Vörös-tengerben, amelyik egy fiatal óceánnak is tekinthető óceáni hátságok = az óceán közepén a környezetéb ől kiemelked ő alakzat 2. KÖZELED Ő kéreglemezek A kéreglemezek mozgása egymás felé irányul. A) óceáni és szárazföldi lemez találkozása • a s űrűbb óceáni lemez a szárazföldi lemez alá bukik akár több száz km mélyre. A földköpeny magmaáramlásos részében(7) /az asztenoszférában(8)/ a feláramló magma(9) megrepeszti a kőzetburkot és a bazaltos kőzetolvadék a felszínre nyomul, ahol megszilárdulva hozzánő a repedés szegélyéhez. Így jönnek létre az óceáni hátságok(11) Az óceáni medencéket több helyütt kiemelkedések tagolják. A kiemelkedések legmarkánsabb és legjellegzetesebb példái a hátságok. A legnagyszerűbb hátság az Atlanti-óceán közepén fut a partvonallal nagyjából párhuzamosan észak-déli irányban, egy enyhe S alakot fölvéve

A litoszféra és a talaj, mint erőforrás és kockázat

óceáni hátságok 24

Óceáni hátságok: 88: Óceáni árkok: 88: Töréses lemezhatárok: 93: Gomolyáramlások, forró pontok és a globális hőáramlás: 95: A Föld mint hőerőgép: 98: A bolygórendszer keletkezése és a Föld fejlődésének néhány állomása: 100: A másodlagos őslégkör, az ősóceán és az élet megjelenése: 106: Kozmikus. Az óceáni hátságok mentén feláramló olvadt magma azokat a hasadékokat tölti ki, amelyek a földköpeny mélyebb rétegeiben létrejövő konvekciós áramok által okozott óceánfenék szétsodródás miatt keletkeznek. Ez a folyamat hátságok mentén kipattant földrengések fészekmechanizmus-vizsgálataiból egyértelműen kitűnik A legjellegzetesebb mélydomborzati alakzatok azonban a hátságok. Az óceánok mélyén egy összefüggő, több száz kilométer széles, összesen mintegy 60 000 km hosszú, az átlagos fenékszint fölé 2-3 km-rel emelkedő hatalmas hegység, az óceáni hátságok húzódnak. Tagjaik: az Atlanti-, az Indiai-, az Indiai-Antarktiszi. 1 Szerkezeti földtan és lemeztektonika Globális tektonika Globális tektonika: az egész litoszférára kiható szerkezeti mozgásokat és jelenségeket foglalja össze, például óceáni medencék keletkezése, hegységek felgyűrődése. Szokás a lemeztektonika fogalmával azonosítani. A lemeztektonikai elmélet előzményei Korai elképzelések Magyarázatok a kontinensek. Geológiai (belső) erők megnyilvánulásainak megértése a kőzetlemezek mozgásának és következményeinek összekapcsolásával (hegyláncok felgyűrődése, gyűrődés; mélytengeri árkok és óceáni hátságok keletkezése; vulkánosság és földrengés; emelkedés és süllyedés, vetődés, rögösödés; magmás, átalakult.

Oceanográfia Digitális Tankönyvtá

H. Hess (1962): az óceáni lemezek az óceánközépi hátságok mentén folyamatosan gyarapodnak -> a kontinensek emiatt távolodnak. Nem tudta megmagyarázni a szétnyílás okát. Elméletét a paleomágneses mérések igazolták. Az óceáni hátságoktól távolodva a mágneses polaritás szimmetrikusan változik Az óceáni hátságok területén felnyomuló anyagból új óceánfenék születik. A megszilárdult részek széttolódnak, így az óceán egyre szélesedik. A szétterülés mértéke néhány centiméter évente. Napjainkban az Atlanti-óceán esetében pl. 5,2 cm. Hess már 1960-ban feltételezte a centiméteres nagyságrendet

óceáni hátságok (Közép-Atlanti-hátság, Kelet-Csendes-óceáni-küszöb, Kilencvenes-hátság , Shatsky-küszöb , Jan Mayen-hátság) Hatalmas, tenger alatti hegyvonulat ok Az óceáni medencék hátságrendszerei közvetlen összeköttetésben állnak egymással, és együttesen a Föld leghosszabb, egybefüggő hegységláncát alkotják. A hátságok vonulata jelzi azt a területet is, ahol egykor, a szárazföldi riftesedéssel megkezdődött az óceán születése Az óceáni hátságok általában az óceánok középvonala mentén húzódó, mintegy 60000 km hosszúságú, több száz km széles és az óceáni medencék 4800 m-es átlagos mélysége fölé 2000-3000 m-rel kiemelkedő hatalmas, összefüggő képződmények. A hát Az óceáni hátságok általában az óceánok középvonala mentén húzódó, mint-egy 60000 km hosszúságú, több száz km széles és az óceáni medencék 4800 m-es át-lagos mélysége fölé 2000-3000 m-rel kiemelkedő hatalmas, összefüggő képződmé-2 nyek. A hátságrendszer vonulatait számos, rá merőleges törés (ún.

2. Az óceáni hátságok szórványszigetei 3. Közvetlenül a kontinens partjainál elhelyezkedő szigetek, melyek részben vulkáni képződmények, másrészt a kontinensről leszakadt darabok. Sarkvidék jellemző fajai Sarkvidéknek a Föld sarkkörein belül eső vidéket nevezzük. Az É-i sarkvidék az Arktisz, a D-i az Antarktisz

Érckörforgások az óceáni kéreg és a tenger közöt Szerkezet szerint l Gyűrthegység ï a hgképződés során anyaguk redőbe és/vagy takarókba préselődött l egyszerű redőzetű hg. (pl. Jura) l takaróredős hg. (pl. Alpok, ÉNy -i-Kárpátok, Andok) l töréses gyűrthg. (pl. Kaukázus, Bükk, Villányi -hg.) l Rögösödött hegység ï vetődés (feldarabolódás és kiemelkedés törési síkok mentén

óceáni medencék; óceáni hátságok; mélytengeri árkok; Ősmasszívumok. a Föld legősibb kéregdarabjai, és a hozzájuk forrt ős- és előidei hegységek lepusztult maradványaiból jött létre ; fedetlen ősmasszíviumok: az ősi mélységi magmás, és metamorf kőzetek a felszínre is bukkannak 1. óceáni hátságok mentén: általában lapos vulkáni kúpok, bazaltláva gyorsan megszilárdul pl. Azori-szigetek. 2. alábukó kőzetlemezeknél: vulkáni kúpok meredek oldalúak, réteges szerkezetűek, andezit-riolit kőzetűek pl. Fuj Az óceáni hátságok és más litoszféra-repedések mentén nagy valószínűséggel csak passzív a felsőköpeny anyagának felemelkedése. Az itt vázolt globális geodinamikai kép logikai hidat képez a felszíni lemeztektonikai események, és a földköpeny szerkezete és a benne lévő áramlási rendszerek között h) Az Antarktiszt minden oldalról óceáni hátságok veszik örül, ugyanakkor csak egy Dél-Amerikával szembeni kisebb területen található alábukási zóna. Ez azt feltételei (konstans Föld-sugár mellett), hogy az Antarktisz egy helyben áll, és a szomszédos lemezek pedig pontosan a megfelelő ütemben távolodnak el tőle

Földrajz - 2. hét - A föld belső szerkezete ..

 1. Olykor hatalmas lávaörvények kavarják fel a tavat és lávaszökőkutak lövellnek a magasba. A visszazuhanó láva finom üveges szálakat formál (Peléé istennő haja). A törmelékszórás teljesen hiányzik. Rengeteg ilyen vulkánműködik az óceánok fenekén, pontosabban az óceáni hátságok repedésvölgyeiben. Ezek a vulkánok.
 2. távolodás - Óceáni hátságok központi hasadékvölgyében feltör a magma, hozzánő az óceáni kőzetlemez szegélyéhez, miközben szétfeszíti azt. Így a kettészakadt óceáni kőzetlemez két része folyamatosan távolodik egymástól. 0° 20° 40° 60° 80° 100° 120° 140° 160° 180° Labrador- medence; Északnyugati-Atlanti.
 3. Főleg az óceáni hátságok repedésvölgyeinek tenger alatti vulkáni működését jellemzi. A kontinenseken néhány aktív hasadékra korlátozódik, Izland és Új-Zéland vulkánossága. Magyarországon a harmadidőszakban voltak gyakoriak a Nógrádi-medencében a Medves Bazalttakarója, a Déli-Bakonyban a Kabhegy
 4. Az óceáni hátságok vagy óceánközépi hátságok az óceán fenekén fekvő, a lemeztektonika által formált hegyláncok. Létezésüket az 1950-es években fedezték fel. Ott alakulnak ki, ahol a litoszféra-lemezek távolodnak egymástól. Ezeken a helyeken a földköpeny anyaga feláramlik a felszínre, és gyarapítja az egymástól távolodó kéreglemezeket
 5. óceáni hátságok töréses zónái • Vulkáni kőzetkörnyezet: óceáni hátságok pillow-bazaltja, óceáni szigetívek és ív mögötti medencék bimodális bazaltos-riolitos vulkanitjai, szubmarin riolit dómok • Recens analógiák: óceáni hátságok hidrotermális folyamata
 6. A. Óceáni hátságok vulkánjai: (Laki, Hekla, Surtsey, Eyafjalla, Ascension) asztenoszférából alacsony SiO2 és gáztartalmú, magas hőmérsékletű, híg, kötélfonatos, bazaltláva kiömlése, szökőkutak, lávafolyók pajzsvulkánok óceáni hasadékokban a víz alatt gyors kérgeződés párnalává
 7. t általában az óceáni hátságok bazaltjai

Vulkáni működés - Földrajz kidolgozott érettségi tétel

ki. A lemeztektonika elmélete a lemezmozgásoknak három fő típusát különbözteti meg. A következőkben ezeket tárgyaljuk. Egymástól távolodó (divergens) lemezek Az óceáni hátságok alatt a köpenyben a hőmérsékletkülönbség miatt izzó kőzetanyag nyomul fel szétrepesztik, majd magukkal szállítják, szétsodorják a litoszféralemezeket Földrajz 9. osztály Lemeztektonika: a mélytengeri árkok nem a kőzetlemezek határain helyezkednek el, mint az óceáni hátságok, ugye? Elfogadom Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit d) Az óceánközépi hátságok két oldalán lévő kőzetlemezek távolodnak egymástól. Igazságkeresés (2000) a. A kőzetlemezek mozgásában a kőzetburok alatt elhelyezkedő asztenoszféra anyaga, az izzó, képlékeny magma játssza a főszerepet. b. Az óceáni kőzetlemezek sok szilíciumot és kevesebb vasat, magnéziumot tartalmaznak

Csendes-óceáni-lemez - Wikipédi

Kőzetburok vagy földkéreg? A kőzetlemezek mozgásának okai. Óceáni-hátságok, mélytengeri-árkok. A kőzetlemezek határai, fajtáik. 3. Számonkérő írásbeli zárthelyi dolgozat. 4. A kőzetlemezek mozgásából következő belső erők. 5. A mélységi- és kismélységi magmás működések létrehozta kőzetek és felszínalakít Óceáni medence: Óceáni kérgű, szerkezetileg stabil nagyszerkezeti egység a tenger szintje alatt, hatalmas kiterjedésű üledékgyűjtő. A kőzetlemez-távolodás során, az óceáni aljzat szétsodródásával keletkezik, bazaltos anyaga az óceáni hátságok felé fiatalodik óceáni hátságok rift valley-jétől) távolodnak és a rajtuk levő kontinenseket is magukkal viszik. A lemezek csak addig úszhatnak, amíg egy másik lemezbe nem ütköznek. A litoszféra ösz- szefüggő volta pedig azt jelenti, hogy minden lemez valahol mindig ütközik. Az ütköző lemez­ nek valamilyen módon fel kell emésztődnie, é A Föld szilárd kérgének mintegy hatvan százaléka olyan kőzetből származik, amely mélytengeri hátságok bazaltlávájából keletkezett. A megszilárdult mélytengeri aljzat a kutatók számára nehezen hozzáférhető, és csak igen kevéssé ismert, eddig ugyanis nem irányult sok kutatás erre a területre. Az óceáni kőzetlemez összetételéről és keletkezéséről még csak. A Földön kijelölhetőek a kőzetlemez távolodási területek (itt találhatóak az óceáni hátságok), a szubdukciós zónák (például a Csendes-óceánt körülölelő Tűzgyűrű) és vannak ismert kőzetlemez elcsúszási zónák is (például Szent András törésvonal)

Rengeteg, mintegy félmillió köbkilométernyi édesvizet találtak kutatók az óceáni hátságok alatt kutatva. A Flinders Egyetem kutatói szerint az alacsony sótartalmú víz Ausztrália, Kína, Észak-Amerika és Dél-Afrika partjaitól nem messze rejtőzik Könyv: Születő óceánok - haldokló tengerek - A földtudományok forradalma - Dr. Hédervári Péter, Surányi Éva, Sliszki Anna, Dr. Aczél Etelka, Dr. Jantsky Béla.. A hátságok mentén születő új kéreg növeli az óceáni lemezeket. A kontinensek peremén viszont az óceáni kéreg a mélybe bukik, és beleolvad a köpeny képlékeny anyagába (15.2. ábra). Az egyes kőzetlemezek eltérő sebességgel mozognak aktív területeken (óceáni hátságok mentén, jelenkori orogén területeken) tapasztalhatók. Érdekes az átlagértékek szórása is. A pajzsokon az alacsony hőáramot kis szórás jellemzi, azonban az óceáni hátságok magas hőáramát igen nagy szórással kapjuk meg. 4.2 táblázat 7 árkok és óceáni hátságok keletkezése; vulkánosság és földrengés; emelkedés és süllyedés, vetődés, rögösödés; magmás, átalakult kőzetek keletkezése). A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás és mállás; lepusztulás és felhalmozódás, feltöltődés; üledékképződés, üledékes kőzetek keletkezése)

Az elcsúszó lemezeknél óceáni hátságok jönnek létre. A közeledő lemezeknél vulkánok, és gyűrt hegységek is kialakulhatnak Mindig a szárazföldi lemez bukik az óceáni lemez alá. Válaszd ki az IGAZ állításokat! Az andezit az Appalache hegységről kapta a nevé A vulkanizmus nemcsak a óceáni hátságok területén jöhet létre, hanem az ún. ív mögötti medencékben is. Ezeken a területeken a magma a földkéreg tágulása során keletkező repedéseken jut a felszínre. Divergens lemezszegélyek a kontinensek területén is kialakulhatnak: ezek a kontinentális hasadékvölgyek vagy riftek..

Kőzetlemezek, lemeztektonika - Földrajz kidolgozott

lógiai (belső) és földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, vulkán, láva, földrengés. Szilárdhulladék-lerakó, földtani természetvédelem. Geológiai idő, földtörténeti időegységek. A szilárd Föld anyagai és folyamatai 1-2. Környezetünk anyagainak vizsgálat A főbb óceáni hátságok és árkok. 1. Mariana-árok. 2. Keleti-Csendesóceáni-hát. 3. Galápagos-törésöv. 4. Atlanti-hátság [Forrásjelzés] NOAA/Department of Commerce [Kép a 8. oldalon] Ehető kagylók. Az ehető kagylók a mexikói-öböli Green Canyonban, egy kilométer mélyen találhatók [Forrásjelzés

Földrajz - 2

A Föld belső és külső tagolódás

Az óceáni hátságok kialakulását sekély fészkű földrengések kísérik. 2. A hasadékvölgytől távolodva egyre idősebb és egyre vastagodó üledéktakaró borítja a tengeraljzatot. 3. Az óceáni kéreg átlagos kora jóval nagyobb, mint a szárazföldi kéregé. 4.. Hawaii, vagy az óceáni hátságok területe. Vegyes típus: Mindkét típus anyagait termeli. A vulkáni működés gőz és gázkitörésekkel kezdődik, majd törmelékszórással folytatódik, végül lávaömléssel zárul. A felépülő vulkáni kúpban a tufa és láva rétegek váltogatva fordulnak elő, ezért nevezzük őket. A Föld felszínét hét nagy és több kisebb kőzetlemezre osztjuk. A kőzetlemezeket mélytengeri árkok, óceáni hátságok és magashegységek határolják. A kőzetlemezek mozgása, a lemeztektonika magyarázatot ad Földünk olyan nagy geológiai folyamataira, mint a hegységképződés és a vulkanizmus Az óceáni lemezek határán hátságok és mélytengeri árkok vannak. A földben munkálkodó konvekciós erők időnként szétnyitják a két kőzetlemez határfelületét, s ekkor bazaltos láva kerül az óceánba. Itt gyorsan lehűl, s hozzáforr a kőzetlemezek széléhez, ezáltal vulkanizmussal létrehozva az óceáni hátságot.

árkok és óceáni hátságok keletkezése; vulkánosság és földrengés; emelkedés és süllyedés, vetődés, rögösödés; magmás, átalakult kőzetek keletkezése). A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás és mállás; lepusztulás és felhalmozódás, feltöltődés; üledékképződés A Csendes-óceán egy rendkívül változatos domborzat áll, hogy az óceáni hátságok, árkok, és hosszú fenékhegyet láncok képződnek hotspot vulkán alatt a Föld felszínét. Egy példa ilyen fenékhegyeket, amelyek felett az óceán felszínén vannak a szigetek Hawaii alábukása, felgyűrődése, korallszigetet, láva, magma, mélytengeri árkok, óceáni hátságok, óceáni lemez, összeforrasztja, szárazföldi lemez, szétfeszíti, szigetívet, üledékes, vulkáni Melyik ábrán bemutatott jelenségre vonatkoznak a következő állítások? Írd az ábrák betűjelét az állítások után Ezek kizárólag kis fészekmélységû rengések, amelyek legfeljebb néhányszor 10 km-es mélységbõl származnak. Ilyen típusú földrengések elsõsorban az óceánok alatt húzódó hatalmas kiemelkedések - az ún. óceáni hátságok -gerincvonala mentén, a Kelet-Afrikai-árokrendszer vonalában, vagy pl. Izlandon pattannak ki

Földrajz 9. osztály Lemeztektonika: a mélytengeri árkok nem a kőzetlemezek határain helyezkednek el, mint az óceáni hátságok, ugye? SÜRGŐS! Írnátok az alábbi műveletekről szöveges feladatot? 5. -es házi. Fizika házi! Valaki segítene? (Fizika 10. osztály, hőtan Az óceánközepi hátságok a földrengések szempontjából is a Föld legaktívabb helyeinek számítanak. Nemrég mutatták ki például, hogy az óceáni eltolódásos (transzform) vetõk mentén (a szétterülõ hátságok peremén) kipattanó közepes földrengéseknek sokkal több elõrengése és sokkal keveseb Az óceáni hátságok vidékein kívül a legnagyobb fokú tűzhányótevékenységgel a mélytengeri árkok közelében találkozhatunk. Mint tudjuk itt közeledő kőzetlemezek ütköznek, , amelyek közül az alábukó kb. 80 km mélyésgben megolvad, amelynek egy része elindul felfelé, miközben a felette lévő kőzetrétegeket is. Az óceáni medencék és fenéksíkságok mélységviszonyainak pontosabb körülhatárolása is csak segédizobátok alkalmazásával lehetséges. Inaktív hátak, hátságok, platók (47., 48. ábra) osztják kisebb óceáni medencékre a mélytengerfeneket, mint említettük. Ezek olyan nagyméretű, változatos formájú kiemelkedések.

Magmás kőzetek és folyamatok - gyakorlati ismeretek magmás

óceáni hátságok. bazalt-láva. alábukó kőzetlemezeknél andezit, riolit láva. szárazföldi, óceáni táblásterületeken ( bazalt. Vulkáni utóműködés: Exhalációk (kigőzölgés) ( fuamarola, vízgőzfeltörés → sok ásványi anyag. Szolfatára: (kénes kigőzölgés) Mofetta ( szénsavas kigőzölgé A Science című szaklapban, a napokban közzétett publikáció szerint az ún. Isua-formáció egykor az óceáni lemez része volt, majd felgyűrődés során kiemelkedett. A 4-5 kilométer hosszan húzódó kőzettömb korát a kutatók 3, 8 milliárd évesre becsülik. A felfedezés rendkívüli értékű, ugyanis ilyen idős óceáni kéregdarabbal ritkán találkoznak a kutatók. Az. mW/m2, míg óceáni területeken101mW/m2. Ettől jóval nagyobb érték mérhető az óceáni hátságok felett 200 mW/m2, továbbá a jelenleg is aktív mezóos, kainozóos orogének (geoszinklinálisok, gyűrthegységek) esetén. Alacsonyabb hőáramsűrűség értékek mérhetők a prekambriumi pajzsok, nem orogén területek felett

Gázipari és fluidumkitermelési ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 2011 írásbeli vizsga 2 / 12 2020. május 14 fogalmak és földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, vulkán, láva, földrengés. Szilárdhulladék-lerakó, földtani természetvédelem. Geológiai idő, földtörténeti időegységek. Tematikai egység/ Fejlesztési cél A földrajzi övezetesség alapjai Órakeret 7 óra Az órakeret felhasználás

Az óceánközépi hátság növekedés

 1. Ilyenek a közép-óceáni hátságok, és valószínűleg ilyen, most kiala­ kuló szegélyek a Kelet-afrikai árokrendszer, a Vörös-tenger, a Bajkál-tó vidéke. A közeledő lemez-szegélyeken az egyik lemez alábukik a másik alá, lehatol több 100 km mélységig, majd feloszlik az asztenoszférában. Ezeke
 2. t az óceáni hátságok völgyeiben található fekete és fehér füstölgők! Ezekből azonban kevésbé sós, ezért kisebb sűrűségű, ásványokban gazdag víz tör fel
 3. A hidrotermális kürtők leggyakrabban az óceáni hátságok közelében, az óceánok fenekén alakulnak ki, amikor a repedésekben a forró magma felhevíti a vizet, amely aztán a magas hőmérsékleten sok ásványi anyagot old ki
 4. t egy gigantikus futószalag halad a hasadékokkal ellenkező irányba, a mélytengeri árkok vonalában, az úgynevezett alábukási vagy szubdukciós zónában a mélybe . bukik, és fokozatosan beleolvad a
 5. Távolodó lemezszegélyek, riftek, óceán középi hátságok, óceáni medencék Rift rendszerek kialakulása. Magmás folyamatok. Szerkezeti és global tektonikai következmények 3. Közeledő lemezszegélyek, az óceáni kéreg szubdukciója, szigetív rendszerek Konvergens lemezszegélyek képződése. Magmás folyamato
 6. Ezek a hátságok és kislemezek a korábbi egységes nagyobb Farrallon-lemez maradványai. Ez a határ dél felé a legismertebb transzformációs határral folytatódik, itt az Észak-amerikai-lemez és Csendes-óceáni-lemez elcsúszása mentén alakult ki a Szent András-törésvonal , tovább dél felé a lemezhatár eltávolodik a.

Bővebben a földrengésekről - ORIG

 1. Bár a földihez hasonló lemeztektonika jelenleg működő aktív jelenségét eddig egyetlen Naprendszer-béli bolygón vagy holdon sem azonosították, mégis elképzelhető, hogy nem a földi, több tízezer kilométer hosszú óceáni hátságok gyakori hidrotermális hasadékrendszereihez hasonlító, de a holdak óceáni aljzatán mégis.
 2. Globális ősföldrajzi változások. Lemezmozgások: óceáni medencék kiszélesedése, óceánközépi hátságok rendszerének kialakulása, a Gondwana-föld feldarabolódása, D-i kontinensek szétúszása, az Indiai-szubkontinens kolóziója. Az Alpi-ciklus (éra) folytatódik
 3. ta elemzéséből újabb információkat nyernek erről a területről

Sg.hu - Jégvulkánok és lemeztektonika a szaturnuszi holdako

Lemezhatár típusok - Pécsi Tudományegyete

Ahol túrázunk - kőzetek, érce

A tektogenezis az óceáni hátságok távolodó kőzetlemezeinél jellemző. A hegységképződés szerkezeti mozgása az egymással ütköző lemezek szegélyéhez kapcsolódik. Hol NEM történik a kőzetlemezek ütközése? az óceánközépi hátságoknál. két óceáni kőzetlemez határán. óceáni és kontinentális lemez szegélyé Divergens lemezhatároknál a lemezek eltávolodnak egymáshoz képest. Óceáni területeken ilyen helyek az óceáni hátságok központi hasadékvölgye, kontinenseken pedig a hosszan követhető árokszerkezetek. Konvergens lemezhatároknál a lemezek közelednek egymáshoz, és ha az egyik lemez óceáni (mel kőzetek esetében sem az óceáni hátságok típusos magmatizmusa volt jellemző. 16. A Szarvaskői-egység jura bazalt sorozatát ért tengeraljzati hidrotermás folyamatok sok tekintetben hasonlítanak a triász párnalávákat ért folyamatokra; ez is gyorsan hűlő, tengervíz uralta, víz-kőzet aránytól erősen függő rendszer volt Mely szigetek alakultak ki óceáni hátságok 1. felszínén mûködõ vulkánok is találhatók. mentén? 2. minden nap kb. 50 perccel késõbb kel. 1. Azori-szigetek 3. felszínének hõmérséklete mindig 0°C 2. Surtsey alatti. 3. Izland 4. nem rendelkezik légkörrel, emiatt nem 4. Hawaii alakulhat ki rajta szél. 8. Melyek változó. A Föld legapróbb kígyójától a focilabda méretű állati szemig, a vízi és szárazföldi emlősök meglepő mutatványaiig számtalan izgalmas dolgot sikerült lencsevégre kapni a tengerek mélyén, az óceáni hátságok magaslatain vagy a dzsungel sűrűjében

A tengerfenék domborzata Sulinet Hírmagazi

Óceáni hátság fordítása a magyar - spanyol szótárban, a Glosbe ingyenes online szótárcsaládjában. Böngésszen milliónyi szót és kifejezést a világ minden nyelvén Az óceáni hátságok magmatizmusa, a magmaképz ődés oka. Ofiolitok. Szubmarin hidrotermális folyamatok és kapcsolódó . nyersanyagtelepek. A Dunántúli-Középhegység és a Mecsek jura képz ődményeinek és fejl ődéstörténetének összehasonlítása, nyersanyagtelepek. 7) A kréta id őszak földtörténeti eseményei és él.

Hédervári Péter: Ismeretlen (?) Naprendszerünk (Kossuth

hu A Föld kérge alól friss, olvadt kőzet tör föl, és folyik el mindkét irányba az óceáni hátságok mentén, és viszi magával a kontinenseket. OpenSubtitles2018.v3 en New rock wells up from deep below the Earth's crust and flows away on either side of the mid- ocean ridges , carrying the continents with it

PPT - GEO + LÓGIA (logosz) FÖLD - tudománya PowerPointA Föld utolsó nagy fehér foltja, a világóceán
 • Mozaik történelem 5. munkafüzet megoldások.
 • Szlovák vonat menetrend.
 • Karaj sütőzacskóban.
 • Linda perry 2019.
 • Én kicsi pónim magazin megjelenés.
 • Bika havi szerelmi horoszkóp.
 • Táblakréta anyaga.
 • Bükki nemzeti park barlangjai.
 • 5 km futás verseny.
 • A táncz.
 • Paradox vagy paradoxon.
 • Heitech univerzális távirányító kódok.
 • Idézetek célok eléréséről.
 • Narcoshoz hasonló sorozatok.
 • Boppatsu étel.
 • Transformers IMDb.
 • Elektromos láncfűrész bauhaus.
 • IPad mini model A1432.
 • Sós rúd tejföl nélkül.
 • Szentháromság egységének alapja.
 • Pamut maxi ruha.
 • Genezáreti tó halai.
 • Villanymotor katalógus.
 • Messenger day nem működik.
 • Lézeres körömgomba kezelés vélemény.
 • Kristálygomba vélemény.
 • Kála hagyma felszedése.
 • Ágy matraccal.
 • Scleroderma és a csontok.
 • Kim basinger filmek.
 • Bolognai spagetti receptek.
 • Belga koncert 2020.
 • Bruce jenner olimpia.
 • Bontott faanyag eladó békés megye.
 • Kókusztej konzerv felhasználása.
 • Provision DVR client Download.
 • Használt kerti játszóház.
 • Cloud print compatible printers.
 • Spanyol magyar szótár letöltése ingyen.
 • Erkély megnagyobbítása.
 • Alstroemeria rendelés.